پیوندها

وظایف سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان
 
وظايف سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هرمزگان به شرح زير است:
1. اجراي سياست‌ها و خط مشي‌هاي ابلاغي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي
2. انجام امور محوله از سوي نهادهاي ذيصلاح در راستاي سياست‌هاي عمومي دولت و بخش
3. پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط جهت تصويب در چارچوب سياست‌هاي عمومي دولت و بخش
4. پيشنهاد اصلاح ساختارهاي مديريتي به وزارت متبوع و نمودار تشكيلاتي، ساختار نيروي انساني و هر گونه تغيير و اصلاح در آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان
5. ارائه گزارش عملكرد سازمانبه استانداري، وزارت متبوع و دستگاه‌هاي نظارتي  قانوني
6. همكاري و هماهنگي با سازمان‌ها و واحدهاي اجرايي استان در پيشبرد برنامه‌هاي استاني
7. تنظيم خط مشي، اداره امور و اجراي سياست‌هاي اقتصادي در سطح استان و در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي و مالي كشور
8. نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به تحقيق و بررسي آثار و نتايج اقتصادي كليه سياست‌هاي مالي و اقتصادي كشور
9. نظارت در واريز درآمدهاي عمومي كشور در سطح استان و همچنين اجراي وظايفي كه به موجب قانون محاسبات عمومي كشور، آيين‌نامه‌ تمركز وجوه سپرده، آيين‌نامه خزانه معين و ساير قوانين و مقررات به عهده خزانه معين استان محول شده است.
10. اعمال نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحساب در دستگاه‌هاي اجرايي محلي و حسابرسان نظارت مالي
11. ارائه گزارش‌هاي ملي از عملكرد درآمد استاني، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان به «دبيرخانه‌هاي درآمد و تجهيز منابع استان» و « دبيرخانه تخصيص اعتبار استان»
خط مشی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان
 

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان هرمزگان با جايگاه ويژه‌اي كه در تمركز وتامين منابع و نظارت مالي و مطالعات اقتصادي در سطح استان دارد به منظور ارتقاء اثربخش ارائه خدمات خود و كسب مقام اول جلب سرمايه‌گذاري خارجي در بين استانهاي سراسر كشور با يك تصميم استراتژيك و جمعي نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO9001:2000 را برگزيده است و در راستاي بكارگيري مؤثر اين نظام ، ارتقاء و بهبود مستمر آن، اهداف زير را مد نظر قرار داده است :

 

  • ارتقاء توانمندي كاركنان از طريق آموزش و بهسازي منابع انساني
  • شفاف سازي حيطه وظايف، اختيارات و نحوه انجام امور با تاكيد بر توسعه آگاهيهاي همگاني
  • بهبود مستمر
  • ساده سازي و رفع موانع در فرآيندها و مناسبات اداري بمنظور تسهيل و تسريع در پاسخگويي و ارائه خدمات به ذينفعان
  • رضايتمندي ارباب رجوع
  • اجراي اثربخش الزامات قانوني ذيربط

كليه مديران و كاركنان اين سازمان در يك محيط كاري مناسب با مشاركت ، همكاري و تعامل نسبت به تحقق اهداف مذكور متعهد ميباشند.

اينجانب تحقق اهداف فوق الذكر، درك و تداوم اجراي نظام مديريت كيفيت را بعنوان يكي از اولويتها و وظايف سازمان دانسته و كليه كاركنان را به همكاري و مساعدت دعوت مينمايم .

حصول اطمينان از اجراي  صحيح موارد مذكور بر عهده نماينده سازمان در امور كيفيت ميباشد.

                                     

                                                               علي ابراهيمي

                                    رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان هرمزگان

^