پیوندها

متون عمومي
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش : ارزیابی عملکرد اقتصادی استان هرمزگان در سال ١٣٩٤
 مدیر پروژه : علی ابراهیمی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان
  تاریخ انتشار : پاییز ١٣٩٥
 آدرس سایتhor.mefa-gov.ir
آدرس: بندرعباس، میدان انقلاب، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان
فايلها
ارزيابي عملکرد اقتصادي استان هرمزگان در سال 1394.pdf 3.32 MB
توانمنديها، پتانسيلها و فرصت هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان(بخش دوم)

توانمنديها، پتانسيلها و فرصت هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

 

مدير پروژه : علي ابراهيمي، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي ، دبير ستاد و نائب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

تهيه و تدوين : سازمان امور اقتصادي و دارايي استان هرمزگان

با تشكر و همكاري: كارشناسان كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط كه ما را در تهيه و تدوين اين مجموعه مارا ياري نمودند.

تاريخ تهيه : زمستان 1390

نشاني سازمان امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه ستاد و مركز خدمات سرمايه گذاري :

بندرعباس- ميدان انقلاب بلوار امام خميني سازمان امور اقتصادي و دارايي تلفن 2243984-0761

بندرعباس -  بلوار ساحلي- طبقه فوقاني تالار بورس بندرعباس مركز خدمات سرمايه گذاري استان تلفن 3-2251531-0761

سايت سازمان:                                                                                                  www.ho.mefa.ir        

سايت مركز خدمات سرمايه گذاري استان
www.investin-hor.ir                                                            

توانمنديها، پتانسيلها و فرصت هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان(بخش اول)

توانمنديها، پتانسيلها و فرصت هاي سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

 

مدير پروژه : علي ابراهيمي، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي ، دبير ستاد و نائب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

تهيه و تدوين : سازمان امور اقتصادي و دارايي استان هرمزگان

با تشكر و همكاري: كارشناسان كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط كه ما را در تهيه و تدوين اين مجموعه مارا ياري نمودند.

تاريخ تهيه : زمستان 1390

نشاني سازمان امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه ستاد و مركز خدمات سرمايه گذاري :

بندرعباس- ميدان انقلاب بلوار امام خميني سازمان امور اقتصادي و دارايي تلفن 2243984-0761

بندرعباس -  بلوار ساحلي- طبقه فوقاني تالار بورس بندرعباس مركز خدمات سرمايه گذاري استان تلفن 3-2251531-0761

سايت سازمان:                                                                                                  www.ho.mefa.ir        

سايت مركز خدمات سرمايه گذاري استان:www.investin-hor.ir
فايلها
1.pdf 3.32 MB
كتاب راهنماي صدور مجوزها ي سرمايه گذاري در استان هرمزگان

 

راهنماي فرآيند صدور مجوزها ي سرمايه گذاري در استان هرمزگان

 

 

مدير پروژه : علي ابراهيمي ،رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي ، دبير ستاد و نائب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

تهيه و تدوين : سازمان امور اقتصادي و دارايي استان هرمزگان

با تشكر از همكاري: كارشناسان كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط كه ما را در تهيه و تدوين اين مجموعه ياري نمودند.

تاريخ تهيه : تابستان 1390

نشاني سازمان امور اقتصادي و دارايي و دبير خانه ستاد و مركز خدمات سرمايه گذاري :

بندرعباس- ميدان انقلاب بلوار امام خميني سازمان امور اقتصادي و دارايي تلفن 2243984-0761

بندرعباس -  بلوار ساحلي- طبقه فوقاني تالار بورس بندرعباس مركز خدمات سرمايه گذاري استان تلفن 3-2251531-0761

سايت سازمان:                                                                                               www.ho.mefa.ir       

سايت مركز خدمات سرمايه گذاري استان:www.investin-hor.ir                                                      
فايلها
راهنماي فرآيندها.pdf 5.32 MB
بيشتر
^