وزارت امور اقتصاد و دارايي
صفحه خانه
تماس با ما
English
پيوندها


نظر خواهي 3
از نظر شما کدام عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی از همه موثرتر بوده است؟
   
دستیابی ارتقاء سهم درآمدهای غیر نفتی در منابع عمومی دولت از 57درصد به 65 درصد
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از 13درصد به 87درصد
کاهش انجام تشریفات گمرکی رویه واردات از 26 روز به 3 روز
افزایش سهم غیر دولتی از بازار بیمه از 56.5 درصد به 64 درصد