پیوندها

عنوان فرآیند :

تحویل اوراق بهادار به دستگاههای اجرایی

هدف فرآیند:

1-توضیح صحیح و قانونی اوراق بهادار

2-جلوگیری از سوئ استفاده از اوراق بهادار

3-نظارت بر نحوی استفاده از اوراق بهادار

شرح فرآیند :

1-وصول درخواست اوراق بهادار و ارجاع به اداره اموال

2-ثبت و ارسال به اداره اموال

3-ارجاع به مسئول امور مخازن

4-بررسی درخواست مربوطه و تطبیق با ضوابط و صورت وضعیت ماه گذشته

5-ثبت درخواست در سیستم

6-چاپ حواله

7-+تحویل اوراق بهادار به نماینده ذیحسابی و اخذ رسید

8-صدور ثبت حسابداری

9-ثبت اوراق تحویلی در سیستم اوراق بهادار

10-ثبت و ارسال به دستگاه اجرایی و ارسال اسناد  حسابداری به واحد تنظیم حساب

مدارک مورد نیاز:

1-نامه درخواست از دستگاه اجرایی با امضای ذیحساب

2-صورت وضعیت مصرفی ماهانه

حداکثر زمان مورد نیاز:

-         چنانچه مدارک و مستندات کامل و درخواست مغایرتی با قانون نداشته باشد، زمان انجام کار حدود 30 دقیقه برآورد میگردد.

فايلها
21-003.pdf 42.375 KB
^