پیوندها

عنوان فرآیند :

ثبت و بررسی وصول اسناد مالکیت اموال غیر منقول

هدف فرآیند:

1-نگهداری از اسناد مالکیت  دولتی در خزانه برای دسترسی بهتر به آمار اسناد

2-استفاده بهینه از اموال دولتی

3-جلوگیری از حیف و میل اموال دولتی

4-مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی

 شرح فرآیند :

1-وصول سند مالکیت اموال غیر منقول

2-ثبت نامه و ارسال به اداره اموال

3-ارجاع به مسئول مربوطه

4-بررسی مشخصات سند ماکیت

5-ثبت سند در سیستم اموال غیر منقول

6-صدور نامه اعلام وصول

7-ثبت و ارسال به دستگاه اجرایی

8-صدور ثبت حسابداری

مدارک مورد نیاز:

1-درخواست ارسال اسناد مالکیت دستگاه مربوط به امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی(امضای خودکاری)

2- درخواست وصول اسناد مالکیت دستگاه مربوط به امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی(امضای خودکاری)

حداکثر زمان مورد نیاز:

-         چنانچه مدارک و مستندات کامل و درخواست مغایرتی با قانون نداشته باشد، زمان انجام کار حدود 30 دقیقه برآورد میگردد

فايلها
فرايند غيرمنقول.docx 13.216 KB
بيشتر
^