پیوندها

عنوان فرآیند :

کمیسیون ماده 2

هدف فرآیند:

1-      استفاده بهینه از اموال دولتی

2-      جلوگیری از حیف و میل اموال دولتی

 

شرح فرآیند :

1-      وصول درخواست خرید یا فروش خودرو

2-      ثبت و ارسال به اداره اموال

3-      ارجاع به مسئول مربوطه

4-      بررسی درخواست در دبیرخانه کمیسیون ماده 2

5-      صدور صورتجلسه کمیسیون ماده 2 یا نامه شماره گذاری یا سند فروش

6-      ارسال برای تایید اعضاء یا تحویل سند به برنده مزایده یا ارسال نامه شماره گذاری به پلیس راهور

7-      بایگانی

مدارک مورد نیاز:

کمیسیون خرید:

1-     نامه درخواست دستگاه اجرایی

2-     موافقتنامه

3-     پیش فاکتور خرید خودرو

4-     صورتجلسه مجمع عمومی یا هیئت امناء ( برای شرکتهای دولتی و دانشگاهها)

کمیسیون فروش:

1-     نامه درخواست دستگاه اجرایی

2-     تصویر سند خودرو

3-     تصویر نظر کارشناس رسمی دادگستری بدون درج قیمت برابر با ماده 11 آیین نامه اجرایی مواد 1و3 قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد

 

صدور سند فروش برای برندگان مزایده های ادارات دولتی

1-    نامه دستگاه اجرایی در خصوص معرفی برنده مزایده

2-   تصویر رسید تحویل پلاک، کارت و شناسنامه خودرو(فک پلاک)

3-   تصویر سند خودرو

4-   فرم صورتجلسه فروش ( فرم شماره 20 اموال)

5-   تصویر نظر کارشناس خودرو با درج قیمت

6-   تصویر فیش واریزی

7-   تصویر آگهی روزنامه

8-   تصویر شناسنامه و کارت ملی برنده

9-    آدرس و کد پستی برنده

پلاک گذاری خودروی دولتی

1-     نامه اعلام خرید خودرو و درخواست پلاک گذاری

2-     تصویر سند و بیمه خودرو

3-     نامه تاییدیه اموال غیرمنقول

4-     آخرین صورتجلسه کمیسیون ماده2

5-      عدم مغایرت آماری

 

حداکثر زمان مورد نیاز:

-         چنانچه مدارک و مستندات کامل و درخواست مغایرتی با قانون نداشته باشد، زمان انجام کار حدود 30 دقیقه برآورد میگردد

فايلها
فرايند کميسيون ماده 2.docx 14.99 KB
مدارک مورد نياز خدمات کميسيون ماده 2.docx 13.314 KB
^