پیوندها

فايلها
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور.pdf 1.55 MB
تصويب‌نامه در خصوص ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط تمامي دستگاههاي دولتي.pdf 72.845 KB
تصويب نامه شماره 26725--ت48462هـ مورخ 93--3--11 هيات محترم وزيران در خصوص ممنوعيت خريد کالاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي.pdf 3.88 MB
تصويبنامه شماره 126653--ت49208هـ مورخ 92--7--14 در خصوص اسقاط خودروهاي فرسوده.pdf 330.268 KB
تصويب نامه درخصوص ممنوعيت خريد خودروي خارجي.pdf 55.636 KB
تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص شماره‌گذاري خودروهاي ديزلي.pdf 41.103 KB
تصويب نامه وزيران موضوع بند ذ تبصره 1 قانون بودجه سال 84.pdf 1.65 MB
تصويب نامه هئيت وزيران در خصوص تحويل خودروهاي فرسوده و ....pdf 561.88 KB
تصويب‌نامه در خصوص ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط تمامي دستگاههاي دولتي.pdf 72.845 KB
تصويبنامه شماره 92308--ت40587ك مورخ 7--6--87 مبني بر سن فرسودگي خودروها و استفاده از خودروهاي دوگانه سوز.pdf 1.65 MB
تصويبنامه شماره 145359--ت47368هـ مورخ 27--7--90 هيات محترم وزيران در خصوص ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي منجمله خودرو.pdf 154.285 KB
جدول خودروهاي مشمول طرح جمع آوري ( در اجراي بند 11 تصويبنامه شماره 42678--ت32829هـ مورخ 24--7--84 هيأت محترم وزيران ).pdf 16.822 KB
ضوابط اجرائي بودجه سال 1387 كل كشور.pdf 148.83 KB
ضوابط اجرائي بودجه سال 1388 كل كشور.pdf 41.448 KB
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389كل كشور.pdf 549.264 KB
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور.pdf 3.92 MB
^