پیوندها

نام زیرپورتال : هرمزگان
فايلها
تصويب نامه درخصوص ممنوعيت خريد خودروي خارجي.pdf 55/636 KB
تصويب نامه شماره 26725--ت48462هـ مورخ 93--3--11 هيات محترم وزيران در خصوص ممنوعيت خريد کالاي خارجي داراي توليد مشابه داخلي.pdf 3/88 MB
تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص شماره‌گذاري خودروهاي ديزلي.pdf 41/103 KB
تصويب نامه وزيران موضوع بند ذ تبصره 1 قانون بودجه سال 84.pdf 1/65 MB
تصويب نامه هئيت وزيران در خصوص تحويل خودروهاي فرسوده و ....pdf 561/88 KB
تصويب‌نامه در خصوص ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط تمامي دستگاههاي دولتي.pdf 72/845 KB
تصويب‌نامه در خصوص ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي داراي نمونه و يا مشابه توليد داخلي توسط تمامي دستگاههاي دولتي.pdf 72/845 KB
تصويبنامه شماره 126653--ت49208هـ مورخ 92--7--14 در خصوص اسقاط خودروهاي فرسوده.pdf 330/268 KB
تصويبنامه شماره 145359--ت47368هـ مورخ 27--7--90 هيات محترم وزيران در خصوص ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي منجمله خودرو.pdf 154/285 KB
تصويبنامه شماره 92308--ت40587ك مورخ 7--6--87 مبني بر سن فرسودگي خودروها و استفاده از خودروهاي دوگانه سوز.pdf 1/65 MB
جدول خودروهاي مشمول طرح جمع آوري ( در اجراي بند 11 تصويبنامه شماره 42678--ت32829هـ مورخ 24--7--84 هيأت محترم وزيران ).pdf 16/822 KB
ضوابط اجرائي بودجه سال 1387 كل كشور.pdf 148/83 KB
ضوابط اجرائي بودجه سال 1388 كل كشور.pdf 41/448 KB
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389كل كشور.pdf 549/264 KB
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور.pdf 3/92 MB
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور.pdf 1/55 MB
^