پیوندها

فايلها
اهدايي -بخشنامه شماره 51--2378 مورخ 93--6--2 در خصوص ساماندهي خودروهاي اهدايي و نحوه اقدام نسبت به خودروهاي اهدايي در دستگاههاي اجرائي اهداپذير.pdf 201.546 KB
بخشنامه به ادارت كل ثبت استانها موضوع عدم نقل و انتقال اتومبيل هاي دستگاههاي دولتي در دفاتر اسناد رسمي.pdf 22.142 KB
بخشنامه به سازمان امور اقتصادي و دارائي استان خراسان رضوي در خصوص خودروي تحصيل شده در مقرعه كشي بانك.pdf 349.419 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص ارسال آمار خودروهاي دستگاههاي اجرائي محلي بصورت ماهانه.pdf 165.528 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص تفويض اختيار شماره گذاري اتومبيل هاي غير سواري به سازمانهاي انور اقتصادي و دارائي استان ها.pdf 369.28 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص صدور مجوز اسقاط.pdf 649.39 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع انتقال خودروهاي وزارت آموزش و پرورش به سازمانهاي تابعه.pdf 154.155 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع برگزاري كميسيون ماده 2 جهت دستگاههاي محلي مشخص شده در بخشنامه.pdf 297.1 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع تشكيل كميسيون ماده 2 جهت دستگاهها و طرح هاي ملي و استاني.pdf 241.923 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع تعيين حد كلاس خودروهاي خدمت و خدمات اختصاصي.pdf 196.133 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع شماره گذاري اتومبيل هاي خريداري شده ( نو ) از طريق اداره كل اموال دولتي.pdf 295.298 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع صدور اسناد قطعي فروش و هر گونه نقل و انتقال خودروهاي دولتي.pdf 221.859 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع عدم خريد خودروهاي لوكس مشمول طرح جمع آوري.pdf 178.387 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارئي استانها موضوع عدم فروش خودروهاي اوراقي به اشخاص حقيقي و حقوقي و معرفي سايت اينترنتي جهت ثبت نام خودروهاي فرسوده.pdf 359.002 KB
بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و درائي استانها موضوع نمونه فرم هاي ماموريت مربوط به دستور العمل مواد 6 و 8 آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي.pdf 571.947 KB
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي درخصوص ارسال و معرفي نمونه امضاء و سمت مقامات مجاز براي تصميم گيري در كميسيون ماده 2.pdf 237.099 KB
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ابطال كارت سوخت خودروهاي فروخته شده.pdf 323.165 KB
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اخذ كميسون ماده 2 قبل از تامين و پرداخت وجوه توسط ذيحسابان.pdf 338.383 KB
بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع پلاك تشريفات مختص رياست جمهوري و وزارت خارجه..pdf 181.695 KB
بخشنامه به كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و استانداري‌هاي سراسر كشور در خصوص استفاده شخصي از كليه خودروها با پلاك دولتي در خارج از ساعات اداري و بدون برگ مأموريت.pdf 32.412 KB
بخشنامه شماره 51--1340 مورخ 21--3--93 به ادارات امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص تسويه حساب صورت وضعيت تخلفات رانندگي خودروهاي دستگاههاي اجرائي.pdf 210.07 KB
بخشنامه شماره 51--14626 مورخ 10--9--92 در خصوص افزايش قيمت كارشناسي ارزش لاشه خودروهاي دولتي از تاريخ 1--9--92 لغايت 30--11--92 به ازاء هر كيلو 4200 ريال.pdf 1.05 MB
بخشنامه شماره 3237--51 مورخ 11--3--92 درخصوص قيمت كارشناسي ارزش لاشه خودروهاي دولتي به 3400 ريال.pdf 922.22 KB
بخشنامه شماره 10949-51 مورخ 1-8-90 به سازمانهاي اموراقتصادي و دارائي استانها در خصوص از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده و مازاد.pdf 387.974 KB
بخشنامه شماره 11884--51 مورخ 7--8--92 به سازمانهاي اموراقتصادي و دارائي استانها در خصوص نام كاربري و رمز عبور ورود به سامانه اسقاط خودروهاي فرسوده.pdf 205.702 KB
خشنامه به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ابطال كارت سوخت خودروهاي فروخته شده.pdf 323.165 KB
دستور العمل پليس راهور ناجا مبني بر اسقاط خودروهاي فاقد سابقه شماره گذاري متعلق به دستگاههاي دولتي به كليه روساي راهور ناجا.jpg 351.604 KB
دستورالعمل مواد ? و ? آئين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي.PDF 41.888 KB
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان ها در خصوص تمديد قيمت كارشناسي ارزش لاشه خودروهاي دولتي به 1600 ريال به مدت 3 ماه.pdf 159.947 KB
محل تشکيل کميسون ماده 2 نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد.PDF 203.828 KB
مهم )بخشنامه به سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها در خصوص رعايت مقررات و ضوابط خريد خودروهاي سواري در سال جاري.pdf 322.474 KB
^