پیوندها

عنوان : رسیدگی وحسابرسی صورتحسابهای ماهیانه دستگاههای اجرایی ،نهادهای عمومی غیردولتی ،دانشگاههاوشرکتهای دولتی استان هرمزگان

هدف :پیگیری ومراقبت درارائه به موقع صورتحساب دریافت وپرداخت ماهانه دستگاههای اجرایی استان که به نحوی ازبودجه کل کشوراستفاده میکنندوبررسی آنهابراساس رهنمودها ودستورالعملهای صادره به منظورنظارت برامورمالی دولت وایجادنظم وانظباط مالی

شرح فرایند:

طبق ماده 95قانون محاسبات عمومی کشورکلیه ذیحسابان  دستگاههای اجرایی مکلفندنسخه دوم صورتحساب دریافت وپرداخت ماهیانه خودراتاپایان ماه بعدبه نحوی که وزارت اموراقتصادودارایی معین میکندبه ادارات تمرکزوتلفیق واقع دراموراقتصادودارایی استان هاارسال نمایند.پس ازارائه  صورتحسابهاازطریق سامانه سناما، حسابرس مربوطه مطابق باسرفصلهاودستورالعملها،آنهارا رسیدگی ودرصورت وجودواخواهی موارد به دستگاه ذیربط اعلام میگرددتانسبت به رفع وارسال مواردمذکور اقدام نماید.پس ازرفع اشکال نهایی ،حساب به اداره کل هماهنگی وتلفیق حسابهادرمرکزارسال میشود.

مراحل انجام کار:

1-دریافت حساب توسط رئیس اداره ازطریق سامانه سناما ،­ مشاهده کلی حساب  و ارسال آن به حسابرسان مسئول

2-­دریافت حساب توسط حسابرسان مسئول ، مشاهده جزیی ترحساب و توزیع حساب بین حسابرسان

3-دریافت حساب توسط حسابرس مربوطه ،اعلام وصول ، حسابرسی ومشاهده جزء به جزءحساب ،درصورت واخواهی اعلام مواردبه دستگاههای اجرایی  وتعیین وضعیت حساب و ارسال به حسابرس مسئول

4-مشاهده جزء به جزء و ،در صورت تأیید ارسال به هماهنگی وتلفیق حسابهادرمرکز  توسط حسابرس مسئول وبایگانی حساب دراستان

مدارک موردنیاز:

1-     تراز عملیاتی در سطح کل و معین در صورت لزوم تفضیلی

2-    صورت مغایرت کلیه حساب های  بانکی با قید عنوان هر بانک در بالای هر صورت مغایرت

3-     لیست چک های بین راهی شامل مبلغ ، شماره سند ، شرح و تاریخ چک

4-     لیست وجوه فاقد مشخصات شامل مبلغ و تاریخ واریز

5-     لیست های پیوست به تفکیک وجوه واریزی ، کارمزد بانکی و برداشت از حساب به همراه ماهیت ، مبلغ و تاریخ

6-      صورت ریز وجوه بین راهی که در حساب بانک اعمال نشده است

7-     صورتحساب اسکن شده  هریک از بانکها

مدت زمان مورد نیاز: حداکثر زمان مورد نیاز جهت بررسی یک هفته می باشد.

فرم های فرآیند : فرم مغایرت بانکی  

فايلها
صورت مغايرت بانکي.xlsx 15.343 KB
^