پیوندها

عنوان : گزارش عملکرد سالانه بودجه استان

هدف : پیگیری جهت ارائه به موقع صورتهای مالی دستگاههای اجرایی استان وحسابرسی آنهاطبق دستورالعملهای صادره ازوزارت اموراقتصاد ودارایی جهت  تهیه صورتحساب عملکرد در هر سال مالی حداکثر تا دهم مهرماه سال بعد جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه )تهیه و تنظیم گزارش عملکرد بودجه استان هرمزگان جهت استفاده مراجع ذیصلاح(

شرح فرایند : طبق ماده 95و100قانون محاسبات عمومی کلیه ذیحسابان  دستگاه اجرایی ، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه­هاو شرکت­های دولتی استان مکلفندنسخه دوم صورتهای مالی خودبه همراه ضمایم مربوطه رادرزمانی که وزارت اموراقتصادودارایی معین میکند(اعتبارات هزینه پایان اردیبهشت ماه واعتبارات سرمایه پایان مردادماه سال بعد)وبه نحوی که وزارت اموراقتصادودارایی معین میکند،به ادارات تمرکزوتلفیق واقع دراموراقتصادودارایی استان هاارسال نمایند.پس ازارائه ،حسابرسان آن اداره مطابق باسرفصلهاودستورالعملها،آنهارارسیدگی ودرصورت وجودواخواهی مواردبه دستگاه ذیربط اعلام میگرددتانسبت به رفع وارسال مواردمذکوراقدام نمایند،سپس کلیه اطلاعات صورتهای مالی وفرمهای عملکرد جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه ثبت برنامه جامع اداره کل تمرکزوتلفیق حسابها میشودوطی  لوح فشرده ،گزارش  عملکردبه اداره هماهنگی وتلفیق حسابهاارسال میشودوتوسط کارشناسان مرکزنیزمجددا"موردرسیدگی نهایی قرارگرفته ودرصورت وجودواخواهی به استان اعلام میشودتانسبت به رفع آنهااهتمام بورزند.

مراحل انجام کار :

1-­ دریافت صورتحساب نهایی ازطریق سامانه سناماوهمچنین صورتحساب  کاغذی  دستگاههای اجرایی توسط رییس اداره تمرکز و تلفیق ومشاهده کلی حساب توسط ایشان

2- تعیین گروه حسابرسی واسال حساب ازطریق سامانه سنامابه حسابرسان مسئول توسط رییس اداره تمرکزوتلفیق

3-دریافت حساب کاغذی وسیستمی  توسط حسابرسان مسیول ،مشاهده جزیی ترحساب و  تعیین حسابرس مربوطه و ارجاع آن

4- دریافت حساب توسط حسابرس ، رسیدگی صورتهای مالی و ضمائم مرتبط توسط حسابرس مربوطه

5- اعلام وصول حساب توسط حسابرس در صورت عدم واخواهی، وچنانچه حساب  دستگاه اجرایی دارای موارد واخواهی باشد این حساب به حسابرس مسئول ارسال میشود و  اشکالات و نواقص نهایی جهت رفع کتباٌ اعلام می گردد .

6- ارسال حساب به مرکزتوسط حسابرس مسئول وبایگانی حساب دراستان

 

مدارک مورد نیاز :

1-      1-فرمهای عملکرد      2-تراز عملیات 8 ستونی باز و بسته شامل 2ستون گردش عملیات بدهکار و بستانکارماههای قبل ، دوستون گردش عملیات طی دوره ، دوستونجمع کل عملیات حسابها و دو ستون آخر مانده نهایی به تفکیک عناوین حسابهای کل       3-موافقت نامه اول و آخر 4- آخرین اعلامیه تخصیص اعتبار  7-تاییدیه ازخزانه بابت وجوه دریافتی،وجوه مصرف نشده،واریزنقدی پرداختهای غیرقطعی سنواتی،درآمداستانی،ملی واختصاصی، وجوه نامشخص ،چکهای بین راهی ،خانه های سازمانی ،سپرده ،اوراق بهادار  8-مغایرت کلیه حسابهای  بانکی که شامل موارد زیرباشد:

صورت مغایرت بانک ها با قید عنوان هر بانک در بالای هر صورت مغایرت

لیست چک های بین راهی شامل مبلغ ، شماره سند ، شرح و تاریخ چک

1-     لیست چک های بین راهی ترتیب اثر داده دردوره قبل به همراه مدارک مورد نیاز بر اساس دستورالعمل شماره 57671/54 مورخ 11/04/1393

2-     لیست وجوه فاقد مشخصات شامل مبلغ و تاریخ واریز

3-     لیست وجوه فاقد مشخصات ترتیب اثر داده شده در دوره قبل

4-     لیست های تفضیلی به تفکیک وجوه واریزی ، کارمزد بانکی و برداشت از حساب به همراه ماهیت ، مبلغ و تاریخ

5-     صورت ریز وجوه بین راهی که در حساب بانک اعمال نشده است

6-      صورتحساب هریک از بانکها

مدت زمان موردنیاز

حداکثرزمان موردنیازجهت انجام فرایند دوهفته میباشد.

فرم های فرایند:

فايلها
فرمهاي عملكرد اعتبارات تملك سرمايه اي جديد.pdf 608.998 KB
فرمهاي عملكرد اعتبارات هزينه اي جديد.pdf 617.185 KB
^