پیوندها

بخش اول : کنترل های داخلی و بهبود روشها

عنوان سؤال و توضیحات مربوطه

 سؤال 1 : کنترل لازم بر حساب های بانکی از لحاظ صدور چک و مغایرت گیری توسط ذیحساب اعمال

می شود .

 سؤال 3 : صدور چک در ذیحسابی به ترتیب شماره سریال چک ها انجام می شود .

 سؤال 5: برای چک های بیش از 50 میلیون ریال ، تأییدیه ذیحساب صادر می شود .

 سؤال 6 : چک های بیش از 50 میلیون ریال ، توسط رابط امور مالی به بانک عامل تحویل می گردد .

 سؤال 7 : چک ها در وجه شماره حساب ذی نفعان یا بانک عامل صادر می شود .

  * توضیحات مربوط به سؤالات فوق :  منظور رعایت دستورالعمل شماره 78513/2059/54 مورخ 3/5/89 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه صدور ، تحویل چک و کنترل حساب های بانکی است .( ارائه تصویر سه نمونه از چکهای صادره و صورت مغایرت مستمر ماهیانه )

  سؤال 4 :  ابطال چک بر اساس دستورالعمل مربوط انجام می شود . ( لاشه چک های باطله صورتجلسه و تحویل بانک عامل می شود ؟ )

*توضیحات : تصویر صورتجلسه ابطال چک و نامه ارسال به بانک عامل

سؤال 8 : برای کالاهای خریداری شده قبض انبار صادر می شود .

* توضیحات : تصویر سه نمونه قبض انبار ضمیمه گردد .

سؤال 10 : در ذیحسابی از سیستم مکانیزه اموال ( سیستم مورد تأیید اداره اموال دولتی استان ) استفاده

 می شود .

سؤال 13 : برای اوراق بهادار دستگاه اجرایی از سیستم مکانیزه و کنترل بر اساس شماره سریال استفاده

می شود .

*توضیحات : سه نمونه شامل : ( قبض انبار + برچسب اموال خریداری شده + فرم 16 اتاق ها + درخواست ها از طریق نرم افزار )

 

سؤال 14 : در سیستم مکانیزه حسابداری و امور مالی ، اسناد به ترتیب و به موقع ثبت می شوند .

* توضیحات : کنترل زمان ثبت در سیستم مکانیزه مالی با زمان صدور چک .

 

سؤال 11: انبارگردانی و صورت برداری به موقع سالانه از اموال صورت پذیرفته است .

سؤال 13 : برای اوراق بهادار دستگاه اجرایی از سیستم مکانیزه و کنترل بر اساس شماره سریال استفاده

 می شود .

سؤال 15 : مکانیزه نمودن فرآیند های انجام امور مالی در ذیحسابیها صورت پذیرفته است .

* توضیحات : ضمیمه نمودن لیست ، گزارش انبارگردانی سالانه و صورت برداری سالانه اموال

 

 

 

 

 

 

عنوان سؤال و توضیحات مربوطه

سؤال 16 : پس از ارائه خدمات ، گواهی انجام کار یا صورتجلسه ارائه خدمات تهیه می شود .

سؤال 18 : ضمایم سند بعد ازصدور ، ممهور به مهر " سند صادر شد " ( شامل : تعداد برگ ، پرداخت

 شد ، رسیدگی شد ) می باشد .

سؤال 19 : ذیحسابی اقداماتی در راستای مکانیزه نمودن اخذ اطلاعات مالی از عاملین ذیحساب انجام

 داده است .

سؤال 23 : کنترل های نظام مند بر روی قراردادها از طریق چک لیست ها یا سایر ابزارهای کنترلی

 مستند وجود دارد .

* توضیحات : ضمیمه نمودن حداقل سه نمونه تصویر اسناد و مدارک مؤید

بخش دوم : ذی نفعان

سؤال 5 : ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ، انجام تعهد و پیش پرداخت به موقع آزاد یا تقلیل

می یابد .

* توضیحات : سه نمونه تصویر مکاتبات و اسناد و مدارک لازم

 

بخش چهارم : عملکرد مالی

سؤال 1 : در پایان دوره مالی ، تنخواه گردان پرداختی با سند هزینه و یا برگشت نقدی تسویه شده است .

سؤال 9 : سقف مبلغ تنخواه گردان پرداخت در ذیحسابی رعایت شده است .

* توضیحات : سه نمونه تصویر اسناد مربوط به تنخواه گردان

سؤال 3 : در خصوص تعیین تکلیف اقلام باز ، در صورت مغایرت بانکی و چک های بین راهی که بیش از سه ماه تکرار شده است ، اقدامات لازم از سوی ذیحساب مبنی بر واریز به خزانه صورت پذیرفته است .

* توضیحات : صورت مغایرت بانکی سه ماه متوالی

سؤال 5 : مراحل و فرآیند های برگزاری مناقصه و مزایده بطور کامل و مدون ، توسط ذیحساب کنترل

 می شود .

* توضیحات : مستندات مربوط ضمیمه گردد .

 سؤال 6 : کسور قانونی مرتبط با پرداخت ها بطور صحیح و دقیق محاسبه می شود .

 سؤال 7 : کسور قانونی کسر شده ، به موقع به حسابهای مربوط واریز می شود .

 * توضیحات : سه نمونه از نحوه محاسبه کسورات و واریز آن به حساب های مربوطه

سؤال 8 : در اجرای مهلت های مقرر در مواد 63 و 64 قانون م . ع . ک ، مانده وجوه مصرف نشده به موقع و کامل به حساب های مربوط خزانه واریز شده است .

* توضیحات : مستند مربوطه واریز مانده وجوه مصرف نشده در موعد مقرر

 

 

 

 

 

بخش چهارم : عملکرد مالی

عنوان سؤال و توضیحات مربوطه

سؤال 10 : پی گیری لازم از طرف ذیحساب برای تسویه مانده حساب علی الحساب و پیش پرداخت سنواتی به عمل آمده است .

* توضیحات : مکاتبات و پیگیری های ذیحساب ضمیمه شود .

 

سؤال 11 : اقدامات لازم برای تمدید به موقع ضمانت نامه های بانکی توسط ذی حساب به عمل آمده است .

سؤال 14 : بازرسی های مداوم و دوره ای از عاملین ذیحساب انجام شده و گزارش های مربوط نیز تهیه

می شود .

* توضیحات : تصویر اسناد ضمیمه شود .

سؤال 20 : کسری ابواب جمعی و اموال سرقت شده یا مفقود شده توسط ذیحساب به مراجع ذیصلاح گزارش می شود .

توضیحات : تصویر مکاتبات ضمیمه گردد .

سؤال 23 : برای تهیه و ارسال صورتحساب ماهانه و نهایی از نرم افزار سناما استفاده می شود .

*توضیحات : تصویر گزارش و ارسال بر اساس نرم افزار سناما .

سؤال 24 : خلاصه حساب مربوط به دریافت و پرداخت ها و مانده وجوه مصرف نشده عاملین ذیحساب در پایان هر ماه دریافت می گردد .

* توضیحات : تصویر گزارش دریافت و پرداخت عاملین ذیحساب ( تصویر حداقل سه ماه ضمیمه گردد . )

 

 

^