پیوندها

عنوان فرآیند:

گزارش مطالبات و بدهی های دولت

هدف:

ارائه گزارش مطالبات و بدهی های هر یک از دستگاه های اجرایی

 

مراحل انجام کار:

1.       تکمیل فرم های مربوطه (بدهی و مطالبات)

2.       فایل اکسل فرم ها و مطالبات بر روی سی دی

3.       تراز و تهیه فایل اکسل تراز آزمایشی 8 ستونی بر روی سی دی

مدارک مورد نیاز:

تراز، فایل فرم ها، فایل تراز، اسکن فرم ها و تراز

زمان مورد نیاز:

تا 15 روز پس از پایان هرماه

فرم ها:

1.       صورت خلاصه وضعیت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و شرکتهای دولتی (فرم الف)

2.       صورت خلاصه وضعیت مطالبات دولت و شرکتهای دولتی (فرم ب)

3.       صورت ریز بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و شرکتهای دولتی (فرم الف 1)

4.       صورت ریز مطالبات دولت و شرکتهای دولتی (فرم ب 1)

فايلها
فرايند انجام بدهي ها و مطالبات.DOC 54.272 KB
بدهي و مطالبات.docx 19.854 KB
^