پیوندها

عنوان فرآیند:

نظارت بر حسن انجام تحویل و تحول ذیحسابان

هدف:

کنترل و نظارت بر حسن انجام این ماده و بررسی سوابق مربوطه و کنترل صحت و مدارک مربوطه

مراحل انجام کار:

1.     ابلاغ احکام ذیحسابی به ذیحساب مربوطه و تهیه و تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول

2.     ارسال به واحد نظارت مالی و رسیدگی و کنترل اقلام واخواهی

3.     ثبت سیستم نظارت مالی و ارسال به مرکز و بایگانی

مدارک مورد نیاز:

فرم های مربوطه، تراز آخرین حساب ، صورت ریز مربوط به صورت مجلس، تهیه سی دی برنامه

مدت زمان مورد نیاز:

از تاریخ ابلاغ به مدت 1 ماه

فرم ها:

پوشه نظارت مالی، برنامه تحویل و تحول ذیحسابان

فايلها
تحويل و تحول ذيحسابان.docx 17.558 KB
^