پیوندها

عنوان فرآیند:

نظارت بر حسن اجرای ماده 91 قانون محاسبات عمومی

هدف:

کنترل و نظارت بر نحوه ی تنظیم فرم های مربوطه و رفع نواقص

مراحل انجام کار:

1.       دریافت فرم ماده 91 به انضمام اسناد

2.       تنظیم نامه به انضمام مدارک مربوطه

3.       ارسال به وزارت متبوع

مدارک مورد نیاز:

تنظیم فرم مربوطه توسط ذیحساب به انضمام اسناد و مدارک مربوطه

فرم ها:

پوشه نظارت مالی، فرم ماده 91

^