پیوندها

متون عمومي

عنوان فرآیند:

نظارت بر عملکرد ریالی نهاد های عمومی غیر دولتی

هدف:

اجرای ماده 75 قانون محاسبات عمومی

مراحل انجام کار:

1.       دریافت حساب نهایی، و مدارک مربوطه از ذیحساب وتنظیم کاربرگ های حسابرسی

2.       کنترل و عملکرد ذیحساب و دستگاه های اجرایی و مطابقت آن با قوانین

3.       تنظیم گزارش حسابرسی ، ارسال و بایگانی

مدارک مورد نیاز:

کلیه اسناد و مدارک مربوطه

مدت زمان :

بصورت سالانه

فرم ها:

پوشه نظارت مالی، چک لیست حسابرسی

بيشتر
^