پیوندها

 

براساس آخرين برآورد حسابهاي منطقه اي استان (مربوط به سال 1384) ، از مجموع 4/35398 ميليارد ريال توليد ناخالص داخلي استان؛ سهم بخش خدمات 1/64 درصد، سهم بخش كشاورزي 9/11 درصد ،سهم بخش صنعت و معدن 5/13 درصد و سهم بخش ساختمان ،آب، برق و گاز 10  درصد مي باشد. رشد توليد ناخالص داخلي استان نسبت به سال 83 معادل 1/11  درصد بوده است.ميزان ارزش افزوده بخشهاي عمده اقتصادي شامل بخش كشاورزي و ماهيگيري 4/4197  ميليارد ريال ، بخش صنعت و معدن  4763 ميليارد ريال ، بخش ساختمان ، آب ، برق و گاز 5/3516 ميليارد ريال و بخش خدمات 5/22750 ميليارد ريال مي باشد .

نرخ بيكاري كشور در سال 85   برابر 6/11 درصد و در استان 7/7 درصد بوده است.در سال 86 ، نرخ بيكاري استان معادل5/9 درصد مي باشد كه اين نرخ براي كشور معادل4/10 درصد است .

نرخ تورم استان در سال 86 نسبت به 85 معادل 1/20 درصد بوده كه بالاتر از نرخ تورم كشور (4/18 درصد) است . متوسط شاخص كل قيمت در سه ماهه 1387 در استان هرمزگان 7/174 و در كشور 1/171 بوده است. با توجه به شاخص كل ، تورم در استان طي سه ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.3 درصد و در كشور 25.2 درصد مي باشد.

^