نام زیرپورتال : هرمزگان
درآمد اختصاصی طبق ماده 14 قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از:
درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور میگردد. دستگاههای اجرایی مشمول بند 14 و 15 قانون محاسبات عمومی که در قانون بودجه (جدول پیوست قانون بودجه) دارای درآمد اختصاصی هستند می توانند تا سقف پیش بینی درآمد اختصاصی هزینه نمایند.
مدارک مورد نیاز برای درخواست وجه از خزانه معین استان :
  1. تکمیل فرم درخواست وجه (پیوست)
  1. صورتحساب حساب تمرکز درآمد دستگاه
  1. فرم 6 درآمد ( فرم پیوست شماره 001-12EF)
بعد از انجام نامه جابجایی از حساب تمرکز خزانه به حساب بانک پرداخت دستگاه ، فیش جابجایی باید حتماً به واحد درآمد خزانه معین تحویل داده شود تاضمیمه سابقه نامه گردد .
چنانچه قبل از پایان سال، دستگاههای اجرایی تا سقف اعتبار مصوب خود از خزانه معین استان وجه دریافت کرده و تا تاریخ 28/12 وصولی درآمد داشته باشند ، مازاد بر مصوب درآمد آنها به حساب خزانه داری کل واریز خواهد شد ( تبصره 1 ماده 64 قانون محاسبات عمومی ) مگر اینکه اصلاحیه اعتبار مصوب از سازمان برنامه و بودجه کشور دریافت نمایند .

 
درآمد شرکت های دولتی:
طبق ماده 15 قانون محاسبات عمومی کشور درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارایه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت هایی که شرکتهای مذکور به موجب قانون و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها می گردد.
مدارک مورد نیاز برای درخواست وجه از خزانه معین استان :
  1. تکمیل فرم درخواست وجه (پیوست)
  1. صورتحساب حساب تمرکز درآمد شرکت
 
  • از انجام نامه جابجایی از حساب تمرکز خزانه به حساب بانک پرداخت شرکت ، فیش جابجایی باید حتماً به واحد درآمد خزانه معین تحویل داده شود تاضمیمه سابقه نامه گردد .
 درآمد حق انشعاب :
برخی از شرکتها دارای درآمدی با عنوان حق انشعاب می باشند که ذیحساب شرکت پس از وصول حق انشعاب و واریز به حساب تمرکزی خزانه میتواند از محل درآمد حق انشعاب شرکت از خزانه درخواست وجه نماید.
درآمد حق انشعاب مصوب ندارد و شرکتها به میزان وصول درآمد حق انشعاب می توانند از خزانه درخواست وجه نمایند.
 مدارک مورد نیاز برای درخواست وجه حق انشعاب از خزانه معین استان :
  1. تکمیل فرم درخواست وجه (پیوست)
  1. صورتحساب حساب حق انشعاب شرکت

سود ویژه شرکت های دولتی
شرکتهای دولتی براساس بودجه مصوب سالانه، 50% سود ابرازی سهم دولت را بصورت ماهانه  ( 12/1) به حساب خزانه داری کل واریز نمایند و پس از واریز، فیش واریزی خود را جهت دریافت تاییدیه خزانه داری کل به خزانه معین استان ارسال نمایند، خزانه معین استان نیز طبق مقررات مربوطه اقدام به اخذ تاییدیه لازم از خزانه داری کل می نماید و به ذیحسابی یا امورمالی شرکتها اعلام میدارد.
مدارک مورد نیاز برای درخواست تاییدیه سود ابرازی از خزانه معین استان:
 
  1. نامه ذیحساب و فرم تاییدیه سود سهام شرکتهای دولتی (فرم شماره 002-12EF) (معین نمودن تاریخ، مبلغ، شماره فیش و شماره حساب واریز وجه)
  1. فیش واریزی
فايلها
فرم 6-EF12-001.docx 15.703 KB
فرم تاييديه سود سهام شرکتهاي دولتي-EF12-002.pdf 48.925 KB
فرم درخواست وجه-EF10-001.docx 27.82 KB
^