نام زیرپورتال : هرمزگان
اخذ تاییدیه درآمد عمومی:
طبق مواد 39 و 40 قانون محاسبات عمومی کشور، کلیه دستگاههای اجرایی وصول کننده درآمد که در قانون بودجه سنواتی دارای کد درآمدی هستند باید درآمد وصولی را به حساب رابط درآمدی که خزانه معین استان برای کدهای مذکور در بانک ملی شعبه دارایی (بانک عامل خزانه) افتتاح نموده است واریز نمایند. موجودی حسابهای مذکور، روزانه به حساب تمرکز درآمد عمومی خزانه معین استان( 2170095409008)  واریز می گردد.
جهت اخذ تاییدیه واریز درآمد موارد ذیل ضروری است:
  1. نامه کتبی با امضا ذیحساب 
  1. ارسال فرم 6 درآمد( فرم پیوست شماره (EF12-001)
  1. پیوست صورت حساب بانکی
در پایان هرماه با توجه به مبالغ واریزی درآمد، هر دستگاه اجرایی مطابق صورتحساب بانکی هرکدام از شماره حساب ها وکدهای درآمدی،  فرم 6 درآمدی جهت اخذ تاییدیه به خزانه معین استان ارسال می دارد و با توجه به انتقال روزانه درآمدها، دستگاه های اجرایی موظفند ضمن کنترل مبالغ واریزی در طول ماه از طریق صورتحساب بانکی، در پایان هر ماه فرم 6 درآمد را  به تفکیک کد درآمدی و مبالغ واریزی آن در ماه مربوطه که در فرم ذکر شده ، قیدگردیده تهیه وجهت اخذ تاییدیه به خزانه معین استان ارائه دهد. فرم 6 مربوطه پس از کنترل و تایید از سوی خزانه معین به دستگاه تحویل داده می شود.

استرداد اضافه واریزی یا اشتباه واریزی درآمد :
چنانچه دستگاه اجرایی با اشتباه واریزی یا اضافه واریزی درآمد توسط واریزکنندگان مواجه گردد با ارسال نامه توسط ذیحساب به خزانه معین استان اقدام به درخواست استرداد وجه می نماید:
هنگام درخواست استرداد از خزانه معین موارد ذیل مدنظر قرار گیرد :
 
  1. در فرم درخواست وجه (پیوستEF10-001 ) مبلغ و تاریخ و دلیل استرداد و شماره حساب رد وجوه اضافه دریافتی قید گردد.)
  1. الصاق فیش واریزی یا صورتحساب حساب رابط درآمدی
گزارش عملکرد منابع عمومی:
دستگاههای اجرایی وصول کننده درآمد موظفند در مقاطع سه ماهه فرم عملکرد منابع عمومی (پیوست) را تهیه وجهت اخذ تاییدیه به خزانه معین استان ارسال نمایند.
 شماره حسابهای تمرکزی درآمد جهت اطلاع دستگاههای اجرایی :
 
  1. تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین استان 2170095417006 (کد درآمدی 16010151، درآمدهایی از قبیل جریمه غیبت کارکنان دولت ، درآمد حاصل از فروش اوراق شرکت در مناقصه ، جرائم دیر کرد پیمانکاران و سایر درآمدهای اتفاقی به این حساب واریز می گردد.)
  1. تمرکز درآمد واگذاری داراییهای سرمایه ای 2170095437005 (درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول)
  1. تمرکز درآمد عمومی خزانه معین 2170095409008 (واریز همه وجوه درآمدی با پیش بینی استانی در پیوست قانون بودجه و درآمدهای عمومی ملی)
فايلها
درخواست وجه-EF10-001.docx 28.634 KB
فرم 6-EF12-001.docx 15.587 KB
فرم عملکرد سه ماه دستگاه اجرايي.docx 19.012 KB
^