شیوه نامه ها
برروی فایل مورد نظر کلیک نموده و دریافت نمایید.
فايلها
شيوه نامه شناسايي بدهيها.pdf 1.05 MB
شيوه نامه شناسايي دارايي ها.pdf 199.794 KB
نسخه سال 1396نظام حسابداري بخش عمومي.pdf 6.76 MB
نسخه سال1395نظام حسابداري بخش عمومي.pdf 2.37 MB
^