رابطین ارزیابی عملکرد اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان هرمزگان

ردیف

نام مسئول

عنوان خدمت

شماره تماس

1

آقای محمد طریک

ثبت فضای اداری در سامانه سادا

09363385094

2

آقای روح اله کریمی

بهبود فضای کسب وکار

07632223972

3

آقای داوود مصلحی

بهبود فضای کسب وکار

07632251533

4

خانم احترامی

حسابداری تعهدی

07632223513

^