نظر خواهي
نظر شما در مورد خدمت(رسیدگی وحسابرسی صورتحسابهای ماهیانه و تهیه صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه استان)چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 آخرين ويرايش صفحه
دوشنبه 24 تير 1398 11:50:59
1 

شناسه خدمت/عنوان خدمت

کارشناس مسئول

روش ارائه خدمت

آدرس

تلفن

10011153000رسیدگی وحسابرسی صورتحسابهای ماهیانه و تهیه صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه استان

خانم احترامی

غیرحضوری

ساختمان خزانه اتاق شماره13

32223513
 

 


حداقل زمان انجام کار 1الی 7 روزکاری میباشد.

 

1فلوچارت رسیدگی و حسابرسی صورتحساب های ماهیانه

2- پرسش و پاسخ

3- گزارش عملکرد خدمت

4- مدارک و فرم های مورد نیاز
     تملک
     تهیه و ارایه صورتحساب عملکرد بودجه ای سالانه استان و اصلاحیه آن
     راهنمای تکمیل فرم های عملکرد
     هزینه

5- بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه

     ماده 95 قانون محاسبات عمومی
طبق ماده 95 قانون محاسبات عمومی کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هزینه ای هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت دارایی معین میکند به وزارت نامبرده ارسال نمایند

     قانون اصلاح ماده 63و 64 قانون محاسبات عمومی
ماده واحده- مهلتهای مذکور در مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/06/1366 برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی اعم از اینکهاز محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاههای ذیربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه های جاری پایان فروردین ماه و هزینه های تملک پایان تیر ماه سال یعد اصلاح می گردد
مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف 10 روز به خزانه واریز می گردد.
بخشنامه فهرست مدارک مورد نیاز تهیه صورتهای مالی نهایی و فرم‌های عملکرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
بخشنامه فهرست مدارک مورد نیاز در تهیه صورت‌های مالی ماهانه اعتبارات هزینه دستگاه‌های اجرایی

فايلها
97.pdf 3.36 MB
کتاب تعهدي سال 97.pdf 4.01 MB
شيوه نامه اجرايي.pdf 1.05 MB
شيوه نامه دارايي هاي دولت.pdf 199.794 KB
بخشنامه فهرست مدارک مورد نياز تهيه صورتهاي مالي نهايي و فرم‌هاي عملکرد اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه اي.pdf 332.744 KB
بخشنامه فهرست مدارک مورد نياز در تهيه صورت‌هاي مالي ماهانه اعتبارات هزينه دستگاه‌هاي اجرايي00.pdf 305.443 KB
تملک.xls 75.264 KB
تهيه و ارايه صورتحساب عملکرد بودجه اي سالانه استان و اصلاحيه آن.docx 56.491 KB
راهنماي تکميل فرم هاي عملکرد.pdf 494.49 KB
هزينه.xls 61.952 KB
^