میز خدمت

صندوق ارتباط مستقیم با استاندار هرمزگان

میز خدمت- استرداد

  - نماینده تام الاختیار میز خدمت : هدایت جوکار - شماره تماس : 32223708

- نماینده معاون نظارت مالی در میز خدمت : مرضیه ولی قلی زاده - شماره تماس : 32210336

- نماینده معاون اقتصادی در میزخدمت : نصرت الله آزادی - شماره تماس :32243972

- مسئول دبیرخانه میز خدمت : مهناز کرمی - شماره تماس : 32243980 داخلی 2401

- آدرس میز خدمت : ساختمان خزانه معین استان_اتاق 13


- آدرس صندوق ارنباط مستقیم با استاندار هرمزگان : اداره کل امور اقتصادی و دارایی - ساختمان خزانه معین استان - روبروی درب ورودی
^