سامانه ارتباطات مردمی ( ثبت شکایت - درخواست)
                                                                        - شکایت از اشخاص حقیقی 
                                                                      - شکایت از اشخاص حقوقی
^