1فلوچارت ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
سایت ارتباطات مردمی(سامد)


 

عنوان خدمت

کارشناس مسئول

روش ارائه خدمت

آدرس

تلفن

ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات (سامانه سامد)

آقای قاسمی

حضوری و غیر حضوری

ساختمان خزانه –اتاق شماره11

32223708
حداقل زمان ارائه خدمت 2الی 5 روز می باشد.
 
فايلها
پرسشنامه سنجش رضايت ارباب رجوع.docx 28.508 KB
^