مزایده خودرو
فايلها
Image_00199.pdf 111.27 KB
10
به گزارش روابط عمومی ، بازگشایی پاکت های مزایده منازل سازمانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان برگزار شد و  نتیجه شرح زیر می باشد:
(پلاک ثبتی 1098 فرعی از اصلی1)
رتبه اول : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(پلاک ثبتی 1085 فرعی از اصلی1)
رتبه اول : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان
رتبه دوم: سعید سالکی
دارایی هرمزگان
برگزاری مزایده فروش منازل سازمانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

علاقه مندان شرکت در مزایده فروش منازل سازمانی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان می توانند جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد از مورخ 30/8/1397 به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir مراجعه نمایند

^