نظر خواهي
نشر شما در مورد خدمات چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


آخرين ويرايش صفحه
يكشنبه 30 تير 1398 09:17:18

اداره

شناسه خدمت

عنوان خدمت/بستر ارائه خدمت

1

اموال

10011157000

صدور انواع مجوز های مرتبط با خودروهای دستگاههای دولتی 

2

10011130100

ثبت و بررسی وصول اسناد مالکیت اموال غیر منقول

3

10011132000

تحویل اوراق بهادار به دستگاههای اجرایی

4

خزانه

10011138000

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

5

10011156000

پرداخت اعتبارات هزینه ا ی(سایر)

6

10011139000

پرداخت حقوق و مزایای دستگاههای اجرایی استان

7

10011137100

وصول، پرداخت و گواهی موجودی چک‏های بین راهی و وجوه نامشخص از دستگاه‏های اجرایی

8

10011155000

اعمال حساب درآمد و صدور تاییدیه درآمد

9

10011137000

دریافت و پرداخت درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی استان

10

10011149000

استرداد اضافه یا اشتباه واریزی(عمومی و اختصاصی) به دستگاه‌های اجرایی

11

10071146000

وصول،پرداخت و گواهی موجودی، وجه سپرده دستگاه‏های اجرایی

12

تمرکز و تلفیق حساب‌های دولتی

10011144000

بررسی درخواست دادن مهلت و یا تقسیط بدهی اشخاص به  دستگاههای اجرایی (بدهی و مطالبات دولت -اوراق تسویه و اسناد خزانه)

13

10011153000

رسیدگی وحسابرسی صورتحسابهای ماهیانه و تهیه صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه استان

14

10011154000

نظارت بر رفع پیش پرداخت‏ها وعلی الحساب‏های سنواتی

15

نظارت مالی

10071147000

رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل

16

10011145000

حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي

17

10011158000

نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاههای اجرایی 

18

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان

13011143000

رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران و اخذ مجوز سرمایه گزاری خارجی و داخلی(پنجره واحد)

19

گروه مطالعات اقتصادی

10011143000

رسیدگی به شکایات کسب و کار (سامانه دادور)

^