پیوندها

امانی زاده محمد علی امانی زاده

محل کار : هرمزگان
سمت : مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

تلفن محل کار : 07632243984
دور نگار : 07632243977
پست الکترونیکی amanizadeh.m{at}mefa.gov.ir
                 - سیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمان
                  - درخواست ملاقات با رئیس سازمان
^