پیوندها

معاونان سازمان
نوشين معلمي
  • نوشين معلمي ادره كل امور اقتصادي و دارايي هرمزگان معاون اقتصادي ادره كل امور اقتصادي و دارايي هرمزگان
رضا دولتی زه
  • رضا دولتی زه اداره کل اموراقتصادی و دارایی هرمزگان معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان
علی دهقانی پشترودی
  • علی دهقانی پشترودی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان هرمزگان
^