اطلاعیه ها

1394/12/8 شنبه

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات اموال منقول وغیرمنقول

بسمه تعالی

 

اداره کل اموراقتصادی ودارایی هرمزگان برگزارمی کند

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات اموال منقول وغیرمنقول

بدینوسیله به اطلاع کلیه مسئولین اموال دستگاههای اجرایی استان میرساند ،اداره اموال واوراق بهاداراستان هرمزگان قصد داردیک دوره آموزشی درخصوص آشنایی با قوانین ومقررات اموال منقول وغیرمنقول واتومبیلهاراس ساعت 9صبح روزیکشنبه مورخ9/12/94 برگزارنماید . خواهشمنداست دستورفرماییدنسبت به معرفی اشخاص ذیربط جهت شرکت درجلسه اقدام مقتضی معمول فرمایند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^