پیوندها

متون عمومي

اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان

اداره اموال و اوراق بهادار و اتومبيل هاي دولتي
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارايي
 شركت ارائه دهنده خدمت : سازمان امور اقتصاد و دارايي استان
هرمزگان
 
تعريف خدمت : نظارت و رسيدگي به حساب اموال منقول و غير منقول دستگاههاي اجرايي استان و مجوز خريد و فروش اتومبيلهاي دستگاههاي فوق الذكر و واگذاري اوراق بهادار به ادارات كل آموزش و پرورش ، ثبت اسناد ، اداره كل امور مالياتي و دادگستري مي باشد.
 
ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : دستگاههاي اجرايي كه از بودجه كشور استفاده مي كنند.
 
قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قانون محاسبات عمومي - آيين نامه اموال دولتي و بخشنامه هاي صادره از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي - دستورالعملهاي اوراق بهادار
 
زمان ميانگين براي سرويس : 10 تا 20 دقيقه
 هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رايگان
 
مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : درخواستهاي دستگاههاي اجرايي در خصوص صورتحسابهاي اموال منقول - درخواستهاي دستگاههاي اجرايي در خصوص اسناد اموال غير منقول - تقاضاي مجوز خريد و فروش خودرو - تقاضاي ذيحساب جهت اوراق بهادار
 
نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري
 
آدرس محل مراجعه : بندرعباس – ميدان انقلاب - خزانه معين استان
 
بيشتر
^