پیوندها

متون عمومي

سپرده:

طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومي كليه سپرده هاي اخذ شده توسط دستگاههاي اجرايي ، شركت هاي دولتي ، شهرداريها و ساير نهاد هاي عمومي دولتي  بايد به حساب رابط تمركزي دستگاه اجرايي واريز گردد. موجودي اين حسابها در پايان ماه به حساب تمركز سپرده خزانه معين ( 2170095411007 ) واريز و بعد از تهيه آمار و گزارش دستگاهها توسط خزانه معين به حساب خزانه داري كل انتقال مي گردد. بعد از واريز كليه موجودي سپرده به حساب خزانه در ابتداي ماه بعد دستگاه اجرايي بايد اقدام به دريافت اعلام وصول و تاييديه بستانكاري از خزانه معين نمايد.

اعلام وصول سپرده :

1-    بايد با امضا ذيحساب باشد .

2-    مشخصات سپرده بطور كامل در نامه قيد گردد . ( تاريخ و شماره قبض سپرده )

زمانيكه دستگاه اجرايي قصد پرداخت سپرده به طرف قرارداد خود را دارد با ذكر شماره بستانكاري  كه از خزانه معين استان دريافت كرده  و تاريخ آن اقدام  به درخواست وجه سپرده هاي مذكور   نمايد.

درخواست وجه سپرده:

1-    نامه درخواست وجه با امضاي ذيحساب باشد

2-      مبلغ، شماره بستانكاري و تاريخ اعلام وصول سپرده و شماره قبض سپرده  در نامه قيد گردد.

 

        گواهي موجودي سپرده  :

 دستگاههاي اجرايي ، شركت هاي دولتي و شهرداريها بايد جهت دريافت گواهي موجودي سپرده ( هزينه اي و تملك ) موارد زير را رعايت نمايند :

1-    جهت دريافت گواهي سپرده هزينه اي حداكثر تا پايان فروردين و تملك تا پايان تيرماه اقدام نمايند .

2-    نامه فقط با امضاي ذيحساب قابل قبول مي باشد .

3-    مبالغ سپرده دقيقا طبق فرم درخواست گواهي سپرده درج گردد . (فرم پيوست شماره F11-001)  

 

فايلها
فرم درخواست گواهي سپرده -F11-001.docx 12.957 KB
بيشتر
^