پیوندها

به استناد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی باید کلیه حسابهای بانکی خود را با مجوز خزانه معین استان و در بانکهای دولتی افتتاح نمایند.
الف  - حسابهای پرداخت (دارای دسته چک ):
در رابطه با حسابهای پرداخت علاوه بر درخواست ذیحساب موارد زیر ضمیمه گردد:
 
 1. فرم بانکی مخصوص بانک عامل( بانک عامل دستگاههای اجرایی) به همراه مهر ذیحسابی و امضاء صاحبان مجاز ، ،تکمیل گردد. مشخصات صاحبان امضا همه باید در فرم قید گردد.(نمونه فرمهای بانکی با لگوی مخصوص هر بانک پیوست می باشد. )
 1. کپی کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضا
 1. ابلاغ سمت صاحبان امضاء که توسط خزانه معین به بانک معرفی معرفی شده اند. ( اعم از مدیر کل معاونین و  ذیحساب عامل ذیحساب کارپرداز)
 1. حکم کارگزینی ذیحساب ، عامل ذیحساب و کارپرداز طبق مواد ذیل قانون دیوان محاسبات باید از نیروهای رسمی باشند.
 • ذیحساب:  طبق ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب باید از نیرویهای رسمی باشد.
 • عامل ذیحساب: طبق ماده 36 قانون محاسبات عمومی ، عامل ذیحساب از نیروهای رسمی باشد.
 • کارپرداز : طبق ماده 35 قانون محاسبات عمومی کارپرداز باید از بین نیروهای رسمی انتصاب شود. 
 1. در مورد حسابهای نیروهای مسلح نیاز به ابلاغ و حکم کارگزینی نمی باشد.
بحسابهای درآمدی( فاقد دسته چک ) :
کلیه حسابهای تمرکزی( درآمد- سپرده) باید نزد بانک ملی ( بانک عامل خزانه معین استان) افتتاح گردد و برای افتتاح چنین حسابهایی علاوه بر درخواست ذیحساب فرمهای بانکی ممهوربه مهر ذیحسابی ارائه گردد. که توضیحات نحوه انتقال موجودی حساب تمرکزی به حساب مقصد در فرم بانکی توسط کارشناس افتتاح حساب تکمیل می گردد.
در نامه درخواست افتتاح حساب باید موارد زیر مشخص باشد: 
 
 1. عنوان حساب تمرکزی
 1. معرفی حساب مقصد و مشخص نمودن مقطع زمانی جهت انتقال موجودی حساب درآمدی جدید
 1. در موردحسابهای خاص مجوز افتتاح حساب از مقام بالاتر(ذیحساب کل یامعاون مالی) وزارت متبوع
معرفـی امــضاء :
در مورد حسابهایی که قبلا افتتاح شده اند و فقط به دلیل تغییر صاحبان مجاز امضاء، نیاز به معرفی امضاهای جدید به بانک  دارند ، فرمهای بانکی ممهور به مهر ذیحسابی را تمام صاحبان امضاء مجاز ، امضاء می کنند ولی در خصوص مدارک (احکام کارگزینی و ابلاغ و مدارک شناسنامه ای ) افراد جدید دریافت می گردد.
در نامه درخواست معرفی امضاء موارد زیر باید مشخص باشد :
 
 1. لیست کلیه شماره حسابها با عنوان حساب
 1. نام و نام خانوادگی صاحبان مجاز امضاء با مشخص نمودن نوع امضاء(ثابت و متغیر)
 1. بانک عامل
- انسداد حساب :
چنانچه دستگاه اجرایی درخواست انسداد یکی از حسابهای خود را داشته باشد ،در نامه ذیحساب موارد زیر باید قید گردد :
 
 1. در صورتی که موجودی دارد: معرفی یک شماره حساب جهت انتقال موجودی حساب مسدودی .
 1. در صورتی که موجودی ندارد (صفر  باشد ):صورتحساب بانکی ضمیمه باشد.
 1. دلیل انسداد حساب
فايلها
بانک توسعه تعاون.doc 82.432 KB
بانک سپه.doc 72.192 KB
بانک کشاورزي.doc 72.192 KB
بانک مسکن.doc 107.52 KB
بانک ملي ايران.doc 75.776 KB
پست بانک ايران.doc 74.752 KB
فرم هاي جديد افتتاح حساب نزد بانک مرکزي.rar 907.522 KB
فرايند ثبت شناسه واريز.docx 21.231 KB
نکات مهم جهت افتتاح حساب در بانک مرکزي.docx 18.249 KB
نمونه فرم افتتاح حساب تکميل شده.tif 8.75 MB
نمونه مکاتبه دستگاه اجرايي با خزانه معين جهت صدور ساختا شناسه واريز.docx 12.583 KB
شناسه اجاره خانه هاي سازماني.zip 724.274 KB شناسه اجاره خانه های سازمانی
شناسه فروش اموال منقول و غير منقول و واگذاري دارايي هاي تملک سرمايه اي.zip 670.265 KB شناسه فروش اموال منقول و غیر منقول و واگذاری دارایی های تملک سرمایه ای
شناسه فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد.zip 729.775 KB شناسه فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد
فرم حواله الکترونيک.pdf 366.07 KB
فايل مستند آموزشي سامانه صدور حواله الکترونيک.pdf 3.77 MB
شيوه_نامه-انتقال-حساب-ريالي-دستگاه_هاي-اجرايي-به-بانک-مرکزي.pdf 2.64 MB
^