پیوندها

کلیه ذیحسابی های دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور،  چک هایی که 3ماه از تاریخ صدور آنها گذشته و از حساب پرداخت دستگاه اجرایی خارج نشده اند (چک های بین راهی)، از حساب خود برداشت کرده و به حساب 4062000908024810( IR270100004062000908024810 ) و وجوه نامشخص به حساب 4062000908024828 (IR260100004062000908024828) واریز و نسبت به دریافت شماره بستانکاری آن از خزانه اقدام نمایند .
الف -اعلام وصول :
موارد زیر در درخواست اعلام وصول و شماره بستانکاری از خزانه معین رعایت گردد :
 
  1. نامه با امضا ذیحساب باشد .
  1. ماهیت وجوه واریزی ( وجوه نامشخص یا چک بین راهی )
  1. الصاق اصل فیش واریزی
  1. تکمیل نمونه فرم شماره 1 یا 2
ب-درخواست استرداد : 
نامه استرداد وجه با امضای ذیحساب باشد و در متن نامه درخواست استرداد وجه حتما باید شماره بستانکاری خزانه ، تاریخ دریافت بستانکاری و شماره حساب دستگاه اجرایی جهت واریز وجه مورد درخواست ، قید گردد .
ج -گواهی موجودی یکساله هزینه ای و تملک :
جهت دریافت گواهی موجودی وجوه نامشخص و چکهای بین راهی ، حداکثر تا پایان تیرماه اقدام به درخواست نمایند. درمتن درخواست ارقام به تفکیک وجوه نامشخص و چکهای بین راهی درج گردد.
فايلها
فرم فهرست ريز چک هاي بين راهي-EF16-002.docx 14.545 KB
فرم فهرست ريز وجوه نامشخص-EF16-001.docx 14.375 KB
بيشتر
^