پیوندها

متون عمومي

اعتبارات سرمايه اي تملك داراييهاي

اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي هر دستگاه اجرايي در قالب طرح در ابتداي سال توسط معاونت برنامه ريزي به دستگاههاي اجرايي استان ابلاغ مي شود.

بر اساس ماده   26   قانون محاسبات عمومي دستگاه اجرايي مي تواند از خزانه معين استان درخواست تنخواه گردان حسابداري نمايد كه با ابلاغ تخصيص سه ماهه اين تنخواه گردان استهلاك خواهد شد.

دستگاه اجرايي بعد از دريافت ابلاغ اعتبار براي هر طرح موافقتنامه اي با معاونت برنامه ريزي مبادله مي كند و بعد از مبادله موافقتنامه اعتبار طرحها در مقاطع سه ماهه توسط كميته تخصيص استان تخصيص داده مي شود.

دستگاه اجرايي بعد از دريافت تخصيص از معاونت برنامه ريزي اقدام به درخواست وجه از خزانه معين استان مي نمايد . در تنظيم سند درخواست وجه موارد زير رعايت گردد:

1-    فرم تخصيص حتماً ضميمه درخواست وجه گردد.

2-    درخواست وجه بايد به تفكيك طرح تهيه شود يعني براي هر طرح دو برگ درخواست وجه نوشته شود.(فرم شماره 001-10EF )

3-    چنانچه طرحي از چند منبع اعتباري ، تخصيص گرفته است ، درخواست وجه طرح بايد به تفكيك منابع اعتباري تنظيم گردد.

4-    آيتم هاي فرم درخواست وجه به طور دقيق تكميل گردد .

5-    فرم درخواست وجه شماره و تاريخ و امضاء ذيحساب را در تمام صفحات داشته باشد.

نكته :

1-    كليه موافقتنامه ها بايد تا قبل از تخصيص مبادله شده باشد ، در غير اينصورت خزانه معين استان تنها درخواست وجه طرح هايي را پرداخت مي كند كه موافقتنامه آن مبادله شده و به خزانه معين استان ارسال شده باشد.

2-   چنانچه در دفتر حساب دستگاه اجرايي (در واحد اعتبارات خزانه معين ) مانده تنخواه گردان حسابداري وجود داشته باشد ، مانده تخصيص پس از كسر تنخواه گردان پرداخت خواهد شد.

3-    هنگام ابلاغ تخصيص 6 ماهه ، 9 ماهه و 12 ماهه درخواست وجه بايد سه ماهه تهيه شود. (تخصيص فعلي از سه ماهه قبل كسر گردد)

4-      پرداخت درخواست وجه اعتبارات تملك استاني منوط به وصول اعتبارات استان از محل درآمدهاي استاني است. چنانچه نقدينگي خزانه تا سقف تخصيص از خزانه داري كل تامين نگردد ، خزانه معين استان مي تواند بخشي از درخواست وجه دستگاه اجرايي را پرداخت كند.

وجوه مصرف نشده اعتبارت تملك دارائيهاي سرمايه اي :

طبق قانون اصلاح ماده 63 و 64 قانون محاسبات عمومي سال مالي اعتبارات تملك براي دستگاه اجرايي پايان تير ماه است و دستگاه اجرايي حداكثر تا دهم مرداد ماه فرصت دارد تا وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك خود را به حساب خزانه معين استان واريز و نسبت به دريافت تائيديه از خزانه اقدام نمايد.

جهت دريافت تائيديه بايد :

1-بعد از واريز وجوه مصرف نشده به حساب شماره 2170095420003 خزانه معين استان فيش واريزي را ضميمه فرم وجوه مصرف نشده نمايند.

2-فرم برگشتي وجوه مصرف نشده ( فرم شماره  002EF10- ) را در 4 نسخه تهيه كرده و مندرجات فرم را به دقت تكميل نمايند.

3-فرم وجوه مصرف نشده داراي شماره و تاريخ و امضاي ذيحساب باشد.

تأئيديه دريافتي يكساله :

در پايان سال مالي دستگاه اجرايي جهت دريافت تائيديه دريافتي يكساله اعتبارات تملك موارد زير را رعايت نمايد:

1-    كليه وجوه دريافتي از خزانه معين استان را به تفكيك طرح و منابع اعتباري طبق فرم شماره                       (  EF10-003 ) به خزانه معين استان ارسال نمايد.

2-    چنانچه طرحي از منابع اعتباري مختلف دريافتي دارد در فرم دريافتي يكساله به تفكيك منابع منظور نمايد.

3-    فرم در 4 نسخه تنظيم شود.

4-    فرم دريافتي يكساله داراي ، شماره ، تاريخ و امضاي ذيحساب باشد.

گزارش جذب اعتبارات تملك :

به دليل اهميت پيگيري جذب اعتبارات تملك دستگاههاي اجرايي و ارائه گزارش به معاونت عمراني استانداري مقرر گرديد ، دستگاههاي اجرايي استان پانزدهم و سي ام هر ماه گزارش عملكرد جذب طرح هاي تملك خود را به خزانه معين استان ارسال نمايند . در اين گزارش كه بايد طبق فرم شماره (F10-001) تهيه گردد ؛  تمام موارد مندرج در فرم از قبيل اعتبار ، تخصيص و دريافتي طرح با آخرين اطلاعات پرداختي به دستگاه اجرايي در خزانه معين كنترل شده و پس از تهيه گزارش به معاونت عمراني استانداري ارسال مي گردد . فرم عملكرد جذب حتما بايد شماره ، تاريخ و امضاي ذيحساب را داشته باشد . 

 

 

فايلها
فرم درخواست وجه عمراني.DOCX 15.882 KB
فرم وجوه و تأييديه يکساله و جذب.docx 19.93 KB

اعتبارات هزينه اي

اعتبارات دستگاههاي اجرايي در بخش هزينه اي در قالب موافقت نامه اي كه بين معاونت برنامه ريزي و ودستگاه اجرايي مبادله مي شود ، و در برنامه ها وفصول هزينه اي مشخص قابل هزينه است .

دستگاه اجرايي در ابتداي سال و قبل از مبادله موافقتنامه و اعلام تخصيص سه ماهه ساير ، براي انجام هزينه هاي ضروري از خزانه معين استان درخواست تنخواه گردان حسابداري مي نمايد . بديهي است به محض اعلام تخصيص هزينه اي ساير  توسط معاونت برنامه ريزي استان ، دستگاه اجرايي بايد درخواست وجه (فرم شماره EF10-001 ) سه ماهه خود را به خزانه معين ارسال نمايد .

موارد زير بايد در درخواست وجه رعايت گردد :

1-     تاريخ و شماره درخواست وجه

2-    ارقام بايد به تفكيك برنامه و فصل (براساس تخصيص ) در فرم درخواست وجه قيد گردد .

3-    شماره حساب پرداخت و نام بانك و شعبه آن در محل مورد نظر فرم درخواست وجه ثبت شود .

4-    درخواست حتما با امضا ذيحساب باشد .

5-    با اولين درخواست وجه موافقتنامه و تخصيص ضميمه گردد (در تخصيص هاي بعدي تنها فرم تخصيص ضميمه گردد )

درخواست وجه بايد بر اساس تخصيص ساير هزينه اي  نوشته شود ، چنانچه در دفتر حساب دستگاه اجرايي ( اعتبارات هزينه اي خزانه معين ) مانده تنخواه گردان وجود داشته باشد ، ابتدا تنخواه گردان از مبلغ درخواست وجه كسر و سپس مانده تخصيص در وجه دستگاه اجرايي پرداخت خواهد شد .

هنگام ابلاغ تخصيص 6 ماهه ، 9 ماهه و 12ماهه ، دستگاه اجرايي بايد درخواست وجه را سه ماهه تنظيم كند . ( دريافتي سه ماهه قبل از تخصيص فعلي كم شود .)

در صورتيكه تغييري در موافقتنامه رخ دهد از قبيل افزايش يا كاهش اعتباردستگاه يا جابجايي در اعتبار برنامه ها و فصول  ، اصلاحيه موافقت نامه نيز بايد همراه تخصيص و درخواست وجه به خزانه معين ارسال گردد .

 

حقوق

براساس بند "و" تبصره  19 قانون بودجه سال 1386 خزانه معين استان راسا اقدام به پرداخت حقوق كاركنان رسمي و پيماني شاغل در دستگاههاي اجرايي مي نمايد .

براي اجراي اين بند از قانون ، از سال 86 دستگاههاي اجرايي فايل حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را به همراه درخواست وجه آن كه داراي ويژگي هاي زير مي باشد به خزانه معين استان از طريق آدرس ايميل khz-hormozgan@mefa.gov.ir   ارسال مي نمايند :

1-    اطلاعات پرسنلي : از قبيل نام ، نام خانوادگي ، كد ملي ، شماره پرسنلي ، نوع صندوق بازنشستگي و هر گونه اطلاعات ديگري راجع به حقوق گيرنده كه در قسمت بالاي حكم حقوقي مستخدم درج شده است .

2-    اطلاعات حكم حقوقي : اعداد و ارقام بندهاي مختلف حكم حقوقي از قبيل حق شغل ، حق شاغل و...كه در قسمت پايين حكم حقوقي مستخدم درج شده است .

توجه : روش تركيب فايل اطلاعات حقوقي پرسنل جهت ارسال به خزانه بايد بر اساس پيوست شماره 1 آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 86 تهيه گردد .  آيين نامه مذكور ضميمه مي باشد . ضمنا از فرم درخواست وجه (فرم شماره (4-1) 004-10 EF ) جهت ارسال به خزانه معين استان استفاده شود . (2 نسخه )

3-    فرم شماره 2 تامين اجتماعي و فرم خلاصه اظهار نامه خدمات درماني كه يه تاييد اداره كل بيمه خدمات درماني رسيده باشد . ( فرم شماره (2-1) 005-10EF)

خزانه معين استان پس باز خواني اطلاعات فايل مربوطه در نرم افزار حقوق و دستمزد و اطمينان از صحت اطلاعات پرسنلي ، اطلاعات عددي فايل را با درخواست وجه مطابقت داده و در صورت صحيح بودن اعدادو ارقام فايل حقوق و درخواست وجه ، اقدام به پرداخت  مي نمايد .

لازم به ذكر است كه بر اساس آيين نامه اجرايي صدرالاشاره دستگاههاي اجرايي مكلفند خلاصه ليست حقوق كاركنان رسمي و پيماني و فايل آن را حد اكثر تا بيستم هر ماه تهيه و بعد از امضا ذيحساب يا مدير مالي و مدير دستگاه اجرايي به خزانه معين استان ارسال نمايند . خزانه معين پس از بررسي و كنترل هاي لازم و پرداخت به دستگاههاي اجرايي ، فايل هاي تجميع شده دستگاهها را به خزانه داري كل و فرم هاي بيمه را به همراه چك كسورات بيمه به سازمان تامين اجتماعي و اداره كل خدمات درماني و و چك كسورات بازنشستگي و ماليات را به حساب ادارات مربوطه واريز و ليست دستگاهها و مبالغ واريزي را جهت اطلاع به ادارات مذكور ارسال مي نمايد .

تاييديه دريافتي يك ساله حقوق

درپايان سال مالي دستگاههاي اجرايي وجوه دريافتي يكساله  بابت حقوق و خدمات درماني سهم دولت را جهت تاييد به خزانه معين استان ارسال مي نمايند .

در تهيه فرم تاييديه دريافتي يكساله رعايت موارد زير ضروري است :

1-    ارقام بايد به تفكيك برنامه و فصل و منطبق با موافقت نامه و تاييديه هاي دريافتي ماهانه خزانه معين باشد . ( فرم شماره 007-10EF )

2-    دريافتي خدمات درماني سهم دولت بايد جداي از دريافتي حقوق تنظيم گردد .                       (فرم شماره 008-10 EF  )

1-    فرمها بايد شماره و تاريخ داشته باشد و در 4 نسخه تنظيم شود .                    

2-    كليه فرمها بايد توسط ذيحساب يا مدير مالي دستگاه اجرايي امضا شود .  

برگشتي وجوه مصرف نشده اعتبارات هزينه اي 

بر اساس قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي ، سال مالي براي اعتبارات هزينه اي تا پايان فروردين ماه سال بعد مي باشد . دستگاههاي اجرايي ( به استثنا دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي ) موظفند حد اكثر 10 روز پس از پايان سال مالي ( دهم ارديبهشت ماه ) نسبت به واريز وجوه مصرف نشده هزينه اي خود به حساب 2170095419002 خزانه معين استان اقدام نموده و سپس فيش واريزي را به همراه فرم مخصوص وجوه مصرف نشده ( فرم شماره EF10-002) جهت تاييد به خزانه معين ارسال نمايند .

جهت تكميل فرم وجوه مصرف نشده موارد زير رعايت گردد :

1-    قبل از واريز وجه به حساب تمركزوجوه مصرف نشده خزانه ( 2170095419002) از ماهيت وجه مانده حساب اطمينان حاصل شود .

2-    فرم مخصوص وجوه مصرف نشده دقيق و كامل و بر اساس ايتم هاي مورد اشاره در فرم تكميل گردد ( در 4 نسخه ) .

3-    فيش واريزي ضميمه ي فرم گردد .

4-    فرمها حتما داراي شماره و تاريخ دبيرخانه باشند .

5-    فرمها بايد داراي امضا ذيحساب باشند .

تاييديه دريافتي يكساله اعتبارات هزينه اي

درپايان سال مالي دستگاه اجرايي جهت اطمينان از صحت ارقام دريافتي از خزانه و تطابق آن با تخصيص هاي ابلاغ شده از طرف معاونت برنامه ريزي ، فرم دريافتي يكساله را ( فرم شماره EF10-009) تهيه و جهت تاييد به خزانه معين ارسال مي نمايد .

در تكميل فرم دريافتي يكساله موارد زير رعايت گردد :

1-    اطلاعات دريافتي اعتبارات هزينه اي بايد بر اساس تخصيص دستگاه اجرايي تكميل گردد .

2-    اطلاعات بايد به تفكيك فصل و برنامه و منابع تامين اعتبار تنظيم گردد .

3-    حتما از فرم شماره(فرم شماره 009-EF10 ) استفاده شود ( 4 نسخه )

4-    فرم ها شماره و تاريخ داشته باشند .

5-      همه ي نسخه هاي فرم دريافتي توسط ذيحساب دستگاه امضا شود .
  

فايلها
اعتبارات هزينه اي.docx 1.23 MB
فرم تأييديه يکساله و وجوه مصرف نشده.docx 21.355 KB
فرم حقوق.docx 53.263 KB
فرم درخواست وجه ساير هزينه ها.DOCX 15.882 KB
بيشتر
^