پیوندها

فرم شکایات اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگي
نام پدر
شماره شناسنامه
كدملي
محل صدوراستان و شهرستان
تاريخ تولد
ميزان تحصيلات
كدپستي
شغل
محل اشتغال
آدرس محل اشتغال وتلفن
آدرس محل سكونت و تلفن
وضعيت خاص هرمزگان
موضوع شكايت
 
امتیاز دهی
 
 

^