پیوندها

متون عمومي

درآمد

درآمد عمومي:

طبق مواد 39 و 40 قانون محاسبات عمومي كشور، كليه دستگاههاي اجرايي وصول كننده درآمد كه در قانون بودجه سنواتي داراي كد درآمدي هستند بايد درآمد وصولي را به حساب رابط درآمدي كه خزانه معين استان براي كدهاي مذكور در بانك ملي شعبه دارايي ( بانك عامل خزانه ) افتتاح نموده است واريز نمايند. موجودي حسابهاي مذكور در پايان ماه به حساب تمركز درآمد عمومي خزانه معين استان( 2170095409008)  واريز مي گردد. جهت گرفتن تاييديه واريز درآمد موارد ذيل ضروري است:

1-    ارسال فرم 6 درآمد( فرم پيوست شماره    EF12-001 )

2-    الصاق فيش واريز درآمد به فرم 6

چنانچه دستگاه اجرايي با اشتباه واريزي يا اضافه واريزي درآمد توسط واريزكنندگان مواجه گردد با ارسال نامه توسط ذيحساب به خزانه معين استان اقدام به درخواست استرداد وجه مي نمايد:

استرداد از حساب دستگاه اجرايي :

1-    نامه ذيحساب( در نامه مبلغ و تاريخ و دليل استردادو شماره حساب رد وجوه اضافه دريافتي قيد گردد.)

2-    الصاق فيش واريزي يا صورتحساب حساب رابط درآمدي

استرداد از خزانه داري كل :

چنانچه مبلغ مورد درخواست استرداد از محل درآمد هاي ملي واريزي در ماهها يا سنوات گذشته باشد ، در نامه ذيحساب موارد زير جهت اعلام به خزانه داري كل بايد قيد گردد ؛ درغير اين صورت خزانه داري كل نامه راعودت خواهد داد :

1-    مبلغ قابل استرداد و تاريخ واريز آن به خزانه وكد درآمدي مورد نظر

2-    رقم كل واريزي درآمد در كد درآمدي مورد نظر

3-    دليل استرداد وجه

4-    الصاق كپي فرم 6 درآمد در ماه و سال وصول درآمد مورد درخواست استرداد

5-    شماره حساب رد وجوه اضافه واريزي دستگاه اجرايي وبانك و شعبه آن

 

 

 شماره حسابهاي تمركزي درآمد جهت اطلاع دستگاههاي اجرايي :

1-    تمركز درآمد متفرقه خزانه معين استان    2170095417006 ( كد درآمدي 16010151 )

( درآمدهايي از قبيل جريمه غيبت كاركنان دولت ، درآمد حاصل از فروش اوراق شركت در مناقصه ، جرائم دير كرد پيمانكاران و ساير درآمدهاي اتفاقي به اين حساب واريز مي گردد . )

2-    تمركز درآمد واگذاري داراييهاي سرمايه اي 2170095437005 

( درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول )  

درآمد اختصاصي:

درآمد شركت هاي دولتي؛درآمد اختصاصي

دستگاههاي اجرايي مشمول بند 14 و 15 قانون محاسبات عمومي كه در قانون بودجه ( جدول پيوست قانون بودجه) داراي درآمد اختصاصي هستند مي توانند تا سقف پيش بيني درآمد اختصاصي هزينه نمايند.

مدارك مورد نياز براي درخواست وجه از خزانه معين استان :

1-    نامه ذيحساب( در نامه بايد حساب پرداخت دستگاه اجرايي/ شركت دولتي قيد گردد.)

2-    صورتحساب حساب تمركز درآمد دستگاه/ شركت

3-    فرم 6 درآمد اختصاصي ( فرم پيوست شماره EF12-001) فقط براي دستگاههاي اجرايي 

بعد از انجام نامه جابجايي از حساب تمركز خزانه به حساب بانك پرداخت دستگاه / شركت ، فيش جابجايي بايد حتما به واحد درآمد خزانه معين تحويل داده شود تاضميمه سابقه نامه گردد .

چنانچه قبل از پايان سال، دستگاههاي اجرايي تا سقف اعتبار مصوب خود از خزانه معين استان وجه دريافت كرده و تا تاريخ 28/12 وصولي درآمد داشته باشند ، مازاد بر مصوب درآمد آنها به حساب خزانه داري كل واريز خواهد شد ( تبصره 1 ماده 64 قانون محاسبات عمومي ) مگر اينكه اصلاحيه اعتبار مصوب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي كشور دريافت نمايند .

 

 

 

 

 

 

خانه هاي سازماني:

كليه دستگاههاي اجرايي موظف به نگهداري حساب دريافت و پرداخت خانه هاي سازماني خود مي باشند.

براي اين كار، براي كليه دستگاههاي اجرايي حسابهاي رابط تمركز خانه هاي سازماني افتتاح گرديده است كه موجودي اين حسابهاي رابط در پايان هر ماه به حساب تمركز وجوه خانه هاي سازماني نزد خزانه معين استان (2170095410009 ) واريز مي گردد.

ذيحسابي دستگاه اجرايي جهت دريافت اعلام وصول خزانه همراه با نامه ذيحساب صورتحساب حساب تمركز را نيز ضميمه كرده و اقدام به دريافت اعلام وصول مي نمايد.

بديهي است درخواست وجه وجوه مربوط به خانه هاي سازماني از خزانه معين منوط به دريافت اعلام وصول و شماره بستانكاري از خزانه مي باشد. در هنگام درخواست وجه در متن نامه بايد به شماره بستانكاري خزانه و تاريخ واريز وجه به حساب تمركزي خزانه معين اشاره شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره :

سازمان امور اقتصادي ودارايي استان هرمزگان

تاريخ :

بسمه تعالي

به : خزانه معين استان هرمزگان

از :

احتراما ، درآمدهاي عمومي وصولي استاني /ملي / ملي متمركز ، در يك ماهه .....سال ......مبلغ ...............ريال

به شرح ذيل به حساب 2170095409008 تمركز درآمد عمومي  خزانه معين استان واريز گرديد . خواهشمند است

دستور فرماييد نسبت به گواهي و اعاده اين فرم اقدام فرمايند .

ذيحساب دستگاه اجرايي

كد درآمدي

عنوان درآمد

ماه گذشته

ماه جاري

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

وصول و واريز درآمدهاي مشروحه فوق به مبلغ كل ...................ريال به حساب تمركز درآمد عمومي خزانه معين استان تاييد

مي گردد .

كارشناس مسئول درآمد

رييس اداره خزانه

معاون نظارت مالي و رييس خزانه معين استان هرمزگان

EF12-003

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره :

 

سازمان امور اقتصادي ودارايي استان هرمزگان

تاريخ :

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

به : خزانه معين استان هرمزگان

 

از :

 

 

احتراما ، درآمدهاي اختصاصي  وصولي  ، در يك ماهه .....................سال ......مبلغ ..............................ريال

 

به شرح ذيل به حساب 2170095435009 تمركز درآمد اختصاصي   خزانه معين استان واريز گرديد . خواهشمند است

 

دستور فرماييد نسبت به گواهي و اعاده اين فرم اقدام فرمايند .

 

 

ذيحساب دستگاه اجرايي

 

 

 

كد درآمدي

عنوان درآمد

ماه گذشته

ماه جاري

جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل

 

 

 

 

 

 

وصول و واريز درآمدهاي مشروحه فوق به مبلغ كل ...................ريال به حساب تمركز درآمد اختصاصي  خزانه معين استان تاييد

 

مي گردد .

 

 

 

 

 

كارشناس مسئول درآمد

رييس اداره خزانه

معاون نظارت مالي و رييس خزانه معين استان هرمزگان

 

 

 

 

 

EF12-001

 

 

 

 

 

 

 

 

فايلها
فرم.docx 15.25 KB
بيشتر
^