پیوندها

فرم

نام شركت
شماره ثبت
زمينه اصلي فعاليت
نام و نام خانوادگي مدير امور مالي
كدملي
تلفن
آدرس پستي شركت
آدرس پست الكترونيكي شركت
كدپستي
نام دستگاه يا واحد سازماني مورد شكايت
آيادررابطه باشكايات يادرخواست خود مدركي داريد
آيادرمراجع ديگر نيز اقدام به شكايت يادر خواست نموده ايد
آياسابقه طرح شكايت يا درخواست ازاين دستگاه را داشته ايد
آيا شكايت يا درخواست شما پيرامون موضوع قبلي مجددا تكرار شده استََ
آيا از نحوه پاسخگويي دستگاه در مورد شكايت يادر خواست قبلي خويش راضي هستيد
تاريخ درج شكايت يا درخواست در مرحله قبل
خلاصه موضوع
تاريخ
دورنگار
 
امتیاز دهی
 
 

^